Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Upozornění k používání tekutého alkoholového prostředku pro dezinfekci rukou!

Upozornění k používání tekutého alkoholového prostředku pro dezinfekci rukou!Datum konání:
13.4.2020

Upozornění k používání tekutého alkoholového prostředku pro dezinfekci rukou!

Alkoholová dezinfekce Anti-COVID anticovid.png anticovid 2.png

Způsobuje vážné podráždění očí, hořlavá kapalina, uchovávejte mimo dosah dětí.

Chraňte před teplem, otevřeným ohněm, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Při použití zákaz kouření.

První pomoc

Při zasažení očí: Vymývejte oči tekoucí vlažnou vodou několik minut, pokud má postižený kontaktní čočky vyjměte je a pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí vyhledejte lékařské ošetření.

Při požití: zajistit lékařské ošetření!

Popis dezinfekčního prostředku

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry

H319 Způsobuje vážné podráždění očí

Způsob použití

Přípravku použijte dostatečné množství (2x3 ml), aby pokryl celou plochu. Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích; zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu. Použití maximálně desetkrát denně.

Bezpečnostní opatření

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P305+P351+P338+P313 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/obal do nebezpečného odpadu.            

Výrobce: Ethanol Energy a.s. Školská 118, Vrdy 28571

Velikost balení: 0,33 litrů