Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Komárov

2. Důvod a způsob založení

Obec Komárov (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena dne 1. 1. 1993 ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

  • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
  • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
  • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
  • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:

Šipkaři

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Komárov
Komárov 241
785 01 Šternberk

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Komárov
Komárov 241
785 01 Šternberk

4.3 Úřední hodiny: 

  • Pondělí 9:00 – 11:00 a 15:00 – 18:00
  • Pátek 16:30 - 18:00 (místostarosta - po předchozí domluvě)

4.4 Telefonní čísla

4.5 Čísla faxu

není

4.6 Adresa internetové stránky

www.obec-komarov.cz

4.7 Adresa e-podatelny

Elektronická podatelna

4.8 Další elektronické adresy

4.9 ID datové schránky

gsaax9f

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1802932349 / 0800

6. IČ

48770566

7. DIČ

CZ48770566

Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzor licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

2019

Žádost č.1-2019 Odpověď Spolek pro odhalování a medializaci korupce - UPLACENI.CZ

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

GDPR (Nařízení EU č.2016/679) účinnost od 25. 5. 2018

Správce osobních údajů: OBEC KOMÁROV, IČ:48770566, Komárov 241, 785 01 Šternberk

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: David Berka

Kontaktní údaje na pověřence: e-mail: mr-sternbersko@seznam.cz, tel: 725 514 744